2011-01-21-abcb2d1588e85ecb9e59c17876c7f25cab56e77c Presiseringer om Stad skipstunnel

Presiseringer om Stad skipstunnel

I følge Kystverkets nettside kommer de med følgende presisering om Stad skipstunell.

Kilde Kystverket:

Presiseringer om Stad skipstunnel
Etter omtale i mediene om konseptvalgutredningen (KVU) av Stad skipstunnel, ser Kystverket det som viktig å komme med noen presiseringer.

Kystverkets KVU av Stad skipstunnel har skapt stort engasjement, ikke minst blant sjøfarende og i kystkommunene på vest- og nordvestlandet. Dette er et positivt og nødvendig engasjement, ettersom det handler om sikkerhet langs kysten.

Likevel ser Kystverket at det er en del momenter som kommer frem i diskusjonen, som ikke er sammenfallende med fakta. Av hensyn til den videre diskusjonen vil vi komme med noen presiseringer.

Bedre varslingssystemer
En viktig presisering er knyttet til påstanden om at Kystverket skal ha vurdert at været ved Stad ikke er dårlig nok til at skipstunnel bør bygges. Dette er en vinkling som NRK har hatt, og som det ser ut til har blitt en etablert sannhet. En slik vinkling er å ta ting ut av en sammenheng. Det som er riktig, er at det nå er kommet på plass betydelig bedre varslingssystemer, som gjør at de som ferdes i området bedre kan tilpasse seg været. Vær-, vind-, strøm- og bølgevarsel er redskap som begrenser ulykkespotensialene.

Hva er KVU?
Det er viktig er å se på hva en KVU er. En KVU som denne baseres seg på innsamlede data og analyser. Resultatet gir grunnlag for en konklusjon. Konklusjonen er ikke en beslutning, men skal være ett av flere elementer i den videre behandlingen av saken. KVU-en skal også gjennom en ekstern kvalitetssikring (KS1), før en politisk beslutning vil bli tatt.

I denne sammenhengen har også medienes fokus dreid en del bort fra fakta. For den videre debatten, og den videre mediedekningen, er derfor vesentlig for Kystverket å presisere:


Det er ikke Kystverket som beslutter om det skal bygges skipstunnel eller ei. KVU-en er utarbeidet på oppdrag fra Fiskeri- og kystdepartementet. Det er de som skal foreta den videre vurderingen av prosjektet, etter at KS1 er gjennomført.
Kystverket har brukt eksterne konsulenter til å forestå selve utredningen; Det Norske Veritas (DNV) og Samfunns- og næringslivsforskning AS.
Helhetsvurdering
Avslutningsvis vil Kystverket gjerne referere til innholdet i nyhetsmeldingen som gikk ut 17. januar i år:

Utredningen anbefaler, ut fra en helhetsvurdering, å ikke bygge en skipstunnel gjennom Stadlandet. Dersom en skipstunnel skal bygges, anbefaler den at man går for løsningen Liten skipstunnel.

Reverseringen i anbefalingen fra 2007 har blant annet sin forklaring i at både potensiell ventetid for skip ved Stad, og risikoanalysen har blitt nedjustert. Ulempene/kostnadene ved tiltaket blir for høye i forhold til fordelene/nytten.