2016-11-08-1080c05b3ff5d1b13f8cba6e399912283138e62f Optiships mannskap i arbeid med å fjerne blåskjellanlegg i Fresvik. Foto: Kystverket/Anne Grethe Nilsen

Rydder opp i eierløse blåskjellanlegg!

I oktober fjernet Kystverket Vest ti eierløse blåskjellanlegg i Sogn og Fjordane. Anleggene har stått uten tilsyn i mange år og måtte fjernes for å hindre ulykker i skipstrafikken og skader på miljø og marint liv.

– Dette er eierløse, forlatte konkursbo som utgjør en fare for skipsfarten. Dei fleste av anleggene har stått uten tilsyn i opptil ti år, og undersøkinger viser at flere av anleggene står i fare for å slite seg. Kystverket har derfor prioritert å fjerne disse anleggene så snart som mulig for å unngå at det skjer ulykker og andre uønskete episoder i skipstrafikken, seier prosjektleder Lene Mathisen i Kystverket Vest.

En risiko for skipsfarten
Oppryddingsarbeidet er et risikoreduserende tiltak i Kystverkets arbeid med å tilrettelegge for sikker og god framkomst i sjø og verne om miljøet langs kysten.

En risikovurdering som ble utført for eierløse blåskjellanlegg Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane viser at anleggene er i dårlig forfatning og ligger utsatt til for skipstrafikk.

I Sogn og Fjordane, hvor oppryddingsarbeidet nå er ferdig, hadde flere av anleggene sunket, slik at tau og blåser lå skjult like under vannflaten. Anleggene var heller ikke merket eller godt synlig for sjøfarende som ferdes i disse områdene.

Må fjernes
I 2007 kom det krav om at eiere av nye oppdrettsanlegg må stille økonomisk garanti for fjerning av anlegg ved en eventuell konkurs. Ettersom de aktuelle anleggene i Sogn og Fjordane ble etablert før dette regelverket kom på plass, ble det ikke satt av midler i næringen til å fjerne disse.

På bakgrunn av denne problematikken ble Kystverket Vest tildelt tolv millioner kroner til å fjerne blåskjellanlegg i fylkene Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland.

I løpet av november skal ytterligere 14 eierløse blåskjellanlegg fjernes i Hordaland. Dette arbeidet starter opp i neste uke, forteller de på Kystverkets hjemmeside.

Utstyr skal resirkuleres
Anleggskomponenter som blir tatt opp skal til gjenvinning, i så stor grad som mulig. Rester som ikke kan resirkuleres blir levert til godkjent avfallsmottak.

Oppryddingsarbeidet i Sogn og Fjordane og Hordaland blir utført av Ragn-Sells AS og Optiship AS på oppdrag fra Kystverket Vest.

Kilde: Kystverket