2016-08-22-b60b8be983663a5e439dda5af256b5b75358bb6d Båtbransjen følger etter bilbransjen, vi er bare 20 år etter..

Miljødirektoratet anbefaler obligatorisk småbåtregister!

I rapporten fra direktoratet går de ikke inn for vrakpant i denne omgang, derimot at det etableres et obligatorisk, gebyrfinansiert småbåtregister.

Rapporten som kom i dag viser til at det ikke er gjennomførbart med en slik ordning. Det vil føre til urimelig høye kostnader for kjøpere av nye båter, fordi hver kjøper må finansiere håndtering av flere båter som allerede er på markedet, står det i rapporten.

Videre sies det at med dagens teknologier vil det ikke være inntekter av betydning fra salg av sekundær råvare fra båter lagd av komposittmaterialer eller tre, slik det f.eks. er for kasserte kjøretøy. Miljødirektoratet vurderer derfor at det er vanskelig å få på plass en tilstrekkelig finansieringsordning for å kunne innføre et tradisjonelt produsentansvar.

Vi anbefaler i stedet at det etableres et obligatorisk, gebyrfinansiert småbåtregister. Gebyret skal dekke kostnadene ved etablering og drift av registeret og returordningen, i tillegg til innsamling, miljøsanering og behandling av fritidsbåtene som kasseres. Etablering av et obligatorisk småbåtregister reiser en del prinsipielle problemstillinger som bør vurderes først, før innretningen av et slikt register og organiseringen av innsamling, miljøsanering og behandling av kasserte fritidsbåter utredes nærmere.

De foreslår videre at det utredes om mindre og enkle fritidsbåter skal inngå i kommunenes lovpålagte renovasjon og finansieres over avfallsgebyret.

Båtsans har snakket med Leif Bergaas, daglig leder hos Norboat, som ser flere fordeler enn ulemper med å innføre et fritidsbåtregister. - Vi er selvsagt ikke tilhenger av at det kommer ekstra avgifter på båt, men det er helt klart mange fordeler med et slikt register.

-Vi får bedre oversikt på fritidsbåtparken og muligheten til å føre statistikker som vi tidligere ikke har hatt. Vi får oppklart eierforhold og andre fordeler med et fritidsbåtregisteret er at det kan bli lettere å få finansiering til båten. Da blir Cin- koden registrert (Craft Identification Number) båtens unike nr, slik som bilbransjen har hatt med registreringsnr i mange år. Dette er også positivt for bransjen, som igjen kan gi økt båtsalg, mener Bergaas. Det kan også komme en tvungen ansvarsforsikring, som heller ikke er en ulempe.

Hvem som skal administrere registeret er foreløpig ikke tatt stilling til. Først må forslaget på høring, deretter skal man vedta en eventuell lov, før det blir en offentlig utlysning av anbudet.

Les mer her fra Miljødirektoratet