2016-07-21-de6c86c0e5f1a4a080539733e3e52534c2bcd01f Tungvint for fritidsbåtfolket å finne ut av, om ikke kommunene følger opp. På Vestlandet er det kun 7 kommuner som har lagt data inn.

Fortsatt mange kommuner som ikke har kartfestet fartsgrenser til sjøs!

I fjor utviklet Kystverket en digital kartløsning som viser de lokale fartsbegrensningene til sjøs, der kommunene selv kan legge inn sine fartsbegrensninger. Til tross for at dette er et nyttig verktøy, er det bare 24 kommuner som så langt har benyttet seg av tilbudet.

Kartløsningen er laget for å gjøre de lokale fartsforskriftene i sjø, elv og innsjø mer tilgjengelig og brukervennlig for sjøfarende.

Det finnes i dag 125 slike lokale forskrifter om fartsbegrensninger. Disse omfatter til sammen 94 av landets kommuner. Likevel er det kun 24 kommuner som så langt har registrert sine forskrifter i nettløsningen.

Sjekk om din kommune har lagt inn lokale fartsforskrifter


Vis hensyn, ta ansvar!
Det finnes bestemmelser for hvordan man skal ferdes i båt. I den sentrale fartsforskriften står det blant annet: Enhver fører av fartøy i norske sjøer, elver og innsjøer skal utvise forsiktighet og avpasse egen fart etter fartøy og farvannsforhold, slik at det ikke oppstår fare for skade på personer eller på omgivelsene for øvrig. Fartøy som passerer med mindre avstand enn av 50 meter fra steder hvor bading pågår, skal ikke ha større fart enn fem knop. Disse generelle fartsbegrensningene gjelder ikke for utrykningsfartøy som må overskride fastsatt fart i forbindelse med oppdrag.

I tillegg kan hver kommune fastsette ytterligere fartsbegrensninger innenfor egne sjøområder, elver og innsjøer. Forskrifter om lokale fartsbegrensninger kunngjøres i Norsk Lovtidend og i Etterretninger for Sjøfarende, og fartsbegrensningene skal i tillegg merkes med skilt i de aktuelle farvann.

Lokale fartsforskrifter
På nettsiden http://kart.kystverket.no/fartsforskrift tilbyr altså Kystverket en digital løsning for kartfesting og publisering av lokale fartsforskrifter. Nettsiden inneholder også nærmere informasjon til kommunene om hvordan fartsforskrifter registreres. Ved at kommunene registrerer egne fartsbegrensninger i Kystverkets kartløsning, kan brukerne på enkelt vis undersøke om det gjelder særlige fartsbegrensninger for en bestemt kommune eller i et nærmere angitt område.

– Kystverkets kartløsning er en gratis tjeneste som alle landets kommuner kan benytte seg av. Vi tilbyr også veiledning og brukerstøtte til kommuner som ønsker å publisere egne forskifter gjennom kartløsningen. Vi kan på den annen side ikke publisere lokale fartsforskrifter i kartløsningen før en kommune har gitt samtykke til bruk av de geodata som kommunens lokale fartsforskrift bygger på, forklarer seniorrådgiver Bjarte Buanes i Kystverket.

Han oppfordrer enhver som ferdes til sjøs om å undersøke hvilke fartsbestemmelser som gjelder på stedet.

– Men det er også viktig at kommuner med lokale fartsforskrifter registrerer sine fartsbegrensninger i kartløsningen, understreker Buanes.

Her kan du lese mer om fart og fartsbegrensninger til sjøs

Kilde: NTBinfo